Hardangervidda Nasjonalpark

  • Hardangervidda er Europas største høgfjellsplatå på ca 8,6 mill dekar - nesten en halv gang større enn Finnmarksvidda.
  • Den indre kjernen av Hardangervidda er Skandinavias største nasjonalpark* (utenom Svalbard)

Foto: Guro Lien

Foto: Guro Lien

Hardangervidda nasjonalpark er den største nasjonalparken i fastlands-Norge med sine 3422 km2 fordelt på fylkene Hordland, Buskerud og Telemark. I vest omfatter nasjonalparken områder som tilhører kommunene Odda, Ullensvang og Eidfjord, i øst Hol og Nore og Uvdal, og i sørøst Tinn og Vinje. Nasjonalparken ble opprettet i 1981, og halve arealet ligger på privat grunn.

Plante- og dyreliv 

En viktig intensjon med nasjonalparken var å sikre områdene for villreinstammen som er Europas største. Her kan fremdeles villreinen foreta naturlige vandringer uten for store hindringer.

Hardangervidda regnes som sørgrense for flere arktiske planter og dyr, spesielt gjelder dette fjellrev og snøugle. Les mer om dyreliv her. Innenfor nasjonalparken finner vi også er rikt planteliv og et dyre- og fugleliv med mange arter. I tillegg er Hardangervidda kjent for sine mange ørretvann og vassdrag med et rikt fiske.

Hvorfor er Hardangervidda nasjonalpark?

Formålet med å opprette Hardangervidda nasjonalpark er i følge verneforskriften: «verne ein del av eit særleg verdfullt høgfjellsområde på ein slik måte at landskapet med planter, dyreliv, natur- og kulturminne og kulturmiljøet elles vert bevart, samstundes som området skal kunne nyttast for landbruk, naturvenleg friluftsliv og naturoppleving, jakt og fiske og undervisning og forsking».

Nasjonalparksenter

Det finnes to nasjonalparksenter for Hardangervidda:

Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu i Tinn 

Hardangervidda natursenter i Eidfjord - opplevelsessenter for norsk natur, klima og miljø, åpent april - oktober

På Skinnarbu ligger også Norsk Villreinsenter Sør, et kompetansesenter som skal fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene og villreinfjellene i Norge.

Mer om Hardangervidda Nasjonalpark 

Last ned brosjyre (PDF)

Les mer om fugleliv 
Les mer om dyreliv
Les mer om geologi